☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Poniedziałek 11.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor ds. rozliczeń

Halinów, 14.03.2013 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

STARSZY INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze Zakładu komunalnego w Halinowie, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Komunalnego Nr 09/09 z dnia 29.05.2009 r.,

Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Komunalnym w Halinowie przy ul: Józefa Piłsudskiego 77

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 

Warunki pracy: Praca w budynku biura Zakładu Komunalnego w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów. Praca biurowa związana z obsługą monitora ekranowego oraz obsługą bezpośrednią i telefoniczną klienta. Siedziba Zakładu Komunalnego jest budynkiem parterowym tak więc Dział Księgowości znajduje się na parterze budynku Zakładu.

 

1. OPIS STANOWISKA

1) Stanowisko pracy: Starszy Inspektor ds. rozliczeń.

2) Dział: Księgowości

3) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

4) Zatrudnienie od dnia kwietnia 2013 r.

 2. WYMAGANIA:

1) wymagania niezbędne:

a) ukończone studia wyższe zawodowe o kierunku zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na danym stanowisku (tj. których zakres realizował takie przedmioty jak: rachunkowość, finanse publiczne, administracja publiczna lub pokrewne związane z administracją samorządową i finansami) i co najmniej 5 letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy na stanowisku o zakresie zadań zbliżonym do określonych w ogłoszeniu lub wykształcenie średnie zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na danym stanowisku i co najmniej 10 letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy na stanowisku o zakresie zadań zbliżonym do określonych w ogłoszeniu,
b) cechy osobowe: umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
c) niekaralność (prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
h) dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programów komputerowych) i obsługi urządzeń biurowych.

 2) wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o rachunkowości, w tym aktów wykonawczych do ustawy,
b) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń do ustawy, w tym aktów wykonawczych do ustawy,
c) ustawy o zamówieniach publicznych, w tym aktów wykonawczych do ustawy,
d) ustawy o samorządzie gminnym, KPA, w tym aktów wykonawczych do ustawy,
e) komunikatywność,
f) kreatywność,
g) umiejętność analitycznego myślenia,
h) samodzielność,
i) odporność na stres,
j) dyspozycyjność,
k) prawo jazdy kat. B,
l) nie wymaganym, ale preferowanym będzie udokumentowanie pracy związanej z rozliczeniami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym bądź w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub pokrewnym.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

a) Podstawowe obowiązki:
  1) sporządzanie i opracowywanie pism i innych dokumentów takich jak m.in. umowy, procedury, zapotrzebowania,
  2) obsługa inkasenta w tym wgrywanie i zgrywanie z zestawu inkasenckiego PSION,
  3) prowadzenie ewidencji technika komputerową,
  4) wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących oraz not korygujących,
  5) kontrolowanie spływu i zapewnianie terminowego ściągania należności,
  6) sporządzanie projektów umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  7) załatwianie reklamacji i wniosków dotyczących rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
  8) księgowanie wyciągów bankowych w zakresie wpłat od odbiorców,
  9) obsługa klienta w zakresie sporządzania umów, wystawiania faktur, przyjęcia wniosków.

b) Starszy Inspektor ds. rozliczeń podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

4. WARUNKI PRACY

Praca w budynku biura Zakładu Komunalnego w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 77. Praca biurowa związana z obsługą monitora ekranowego oraz obsługa bezpośrednią i telefoniczną klienta.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) życiorys zawodowy,
b) list motywacyjny,
c) odpisy dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) kserokopia nowego dowodu osobistego,
f) kopia prawa jazdy,
g) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
i) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
j) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
k) pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy,
l) kwestionariusz osobowy kandydata,
m) osoby, które były zatrudnione w organach samorządu terytorialnego, składają oświadczenie lub zaświadczenie o zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

   (Druk kwestionariusza osobowego znajduje się w załączniku do niniejszego Ogłoszenia)

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) w Zakładzie Komunalnym w Halinowie, ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko: Starszy inspektor ds. rozliczeń”, do dnia 27 marca 2013 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Komunalnego w Halinowie po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia kandydatów nie spełniających wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

7. INFORMACJE DODATKOWE:

1) I etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zakładu w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. rozliczeń. Do drugiego etapu przejdą kandydaci spełniający wymagania określone w ust. 2 pkt. 1 litera a), c), d), e), f), g) oraz kandydaci którzy przedłożą kompletną dokumentację o której mowa w pkt 5.

2) II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze polegać będzie na rekrutacji w formie testu, zadań praktycznych i rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej testu i zadań praktycznych będą weryfikowane umiejętności określone w ust. 2 pkt.1 litera b), h), pkt. 2 litera od a) do l).

3) Osoba podejmująca prace po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

4) Wszelkie informacje na temat naboru na ww. stanowisko dostępne są:

- w Zakładzie Komunalnym w Halinowie

tel: 022 760 40 15

e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl

- Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Pani Klaudia Małecka – Referent ds. administracji i organizacji sekretariatu.

5) W siedzibie Zakładu Komunalnego w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów są do pobrania szczegółowe informacje odnośnie ZASAD PRZEPROWADZANIA NABORU NA STANOWISKO: Starszego Inspektora ds. rozliczeń.

6) Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyn.

 

DYREKTOR

/-/ Małgorzata Komuda-Ołowska

Załącznik - Druk kwestionariusza osobowego

 

 

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego - Małgorzata Komuda-Ołowska
(2013-03-14)
Udostępnił:
Klaudia Małecka
(2013-03-14 15:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Klaudia Małecka
(2013-03-14 16:12:35)

 
 
liczba odwiedzin: 1568435

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X