☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Poniedziałek 11.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Zakładu Komunalnego w Halinowie


UCHWAŁA Nr IX/71/03

                                            Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23 maja 2003 roku

 w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu w Halinowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1 

Przyjmuje się Statut Zakładu Komunalnego w Halinowie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XI/160/2000 Rady Gminy w Halinowie z dnia 16 marca 2000 r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu w Halinowie zmieniona uchwałą

Nr V/96/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie i uchwałą

Nr XXI/153/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 lutego 2002 r.                                        w sprawie zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                    Załącznik   

                    Do uchwały Nr IX/71/03

                    Rady Miejskiej w Halinowie   

                    z dnia 23 maja 2003 roku 

 

S T A T U T

 

ZAKŁADU KOMUNALNEGO w HALINOWIE

 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

Zakład Komunalny w Halinowie, zwanym dalej „Zakładem” jest zakładem budżetowym Gminy Halinów działającym na podstawie:

 

1)      Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.)

2)      Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm.)

3)      Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.)

4)      Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póź.zm.),

5)      Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póź.zm),

6)      Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z póź.zm)

7)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26 poz. 257 z póź.zm.)

8)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 129 poz. 1108 z póź.zm)

9)      Uchwały Nr XXVIII/154/93 Rady Gminy w Halinowie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz zatwierdzenia Statutu,

10)  Uchwały Nr XLIX/239/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 października 2002 r.     

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,                

11)   Niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

Zakład Komunalny, działa na terenie Gminy Halinów.

Zakład może prowadzić działalność na terenie innych gmin.

 

§ 3

 

Siedzibą Zakładu jest budynek przy ul. 3-ego Maja 8 w Halinowie.

 

 

 

§ 4

 

1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego  przez Burmistrza Miasta.

 

2. Zakład rozliczania się z dochodów i wydatków w formie sprawozdań, zgodnie z przepisami o zakładach budżetowych.

 

3. Wydatki związane z prowadzeniem działalności Zakładu pokrywa z przychodów uzyskiwanych z opłat za świadczone usługi.

 

4. Nadwyżki oraz niedobory Zakładu są rozliczane w ramach budżetu Gminy.

 

 

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

 

§ 5

 

1. Głównym przedmiotem działania Zakładu jest oczyszczanie ścieków oraz wykonywanie czynności mających na celu zaopatrywanie odbiorców w wodę z zachowaniem uwarunkowań technologicznych i zasad podanych w dokumentacjach techniczno-rurowych, a w szczególności:

 

1)      prowadzenie działalności eksploatacyjnej obiektu Oczyszczalni Ścieków oraz obiektów Stacji Uzdatniania Wody,

2)      oczyszczanie ścieków,

3)      uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom,

4)      usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5)      usuwanie uszkodzeń urządzeń technologicznych,

6)      eksploatacja punktu zlewnego dla wozów asenizacyjnych,

7)      zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń finansowych z odbiorcami wody i dostawcami ścieków,

8)      prowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

9)      prowadzenie i koordynacja prac drogowych, a w szczególności:

-   remontów i utrzymania dróg,

-         budowy dróg,

10)   świadczenie usług komunalnych w zakresie:

-         wywozu nieczystości płynnych i stałych,

-         mechanicznego i ręcznego oczyszczania dróg, placów, parkingów, ulic osiedlowych i rowów w sezonie – lato i zima,

-         projektowania, zakładania i konserwacji terenów zielonych,

-         interwencyjnego pogotowia komunalnego,

-         obsługi imprez masowych,

-         wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy należących do zadań Gminy,

2. Zakład może prowadzić inną działalność komunalna wynikającą z potrzeb Gminy zleconą przez Burmistrza Miasta.

 

 

 

III. ORGANIZACJA ZAKŁADU

 

 § 6

 

1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Halinów.

2. Zakład posiada własny rachunek bankowy.

3. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny Zakładu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Statutu.

 

§ 7

 

1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

2. Pozostałych pracowników Zakładu, w tym Zastępcę Dyrektora, zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

§ 8

 

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

 

§ 9

 

1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działań oraz obowiązków Zastępcy Dyrektora Zakładu, Głównego Księgowego oraz podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

3. Szczegółowe podziały zadań i zakresy obowiązków dla pracowników ustala Dyrektor Zakładu.

 

 

IV. MIENIE ZAKŁADU

 

§ 10

 

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym w użytkowaniu Zakładu według stanu początkowego, określonego w dokumentach przekazania przez Zarząd Gminy składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

W stosunku do mienia komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 08 marca 1990 r.           o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

 

§ 11

 

Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu i zaciąga zobowiązania do kwot określonych w planie finansowym.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość, zgodnie z zasadami ustalonymi dla zakładów budżetowych.

 

 

§ 13

 

Działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem Gminy Halinów, tworzenia i dysponowania funduszami, ustalania cen i stosowania zasad wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy prawne.

 

 

VI. NADZÓR NAD ZAKŁADEM

 

 

§ 14

 

1. Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz prac Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta.

2. Nadzór i kontrole nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

 

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Dudzik.
(2006-11-10 14:53:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Dudzik.
(2006-11-20 09:32:34)
 
 
liczba odwiedzin: 1567913

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X